Kenmerken van zorgleerlingen in het VMBO, OSO 6a

19,90

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044113968

In het nieuwe VMBO wordt op onafhankelijk wijze – en niet zoals daarvoor door de scholen zelf – bepaald welke leerlingen door middel van LeerWegOndersteunend Onderwijs tot de zorgstructuur worden toegelaten. Op 1 januari 2002 is na drie overgangsjaren de definitieve Regeling ten behoeve van het LWOO ingevoerd. Die regeling gaat er van uit, dat de opgestelde toelaatbaarheidscriteria en procedures ertoe leiden, dat de oorspronkelijke zorgleerlingen van het i-VBO, SVO-LOM en SVO-MLK daadwerkelijk een indicatie voor LWOO en Praktijkonderwijs krijgen.
Maar, zijn LWOO-leerlingen wel als een homogene groep te beschouwen? Kunnen LWOO-leerlingen zonder meer binnen de basisberoepsgerichte leerweg geplaatst en opgevangen worden of wat is de moeilijkheidsgraad van de leerwegen in relatie met de cognitieve en didactische leerlingkenmerken van de LWOO-leerlingen?

Dit zijn vragen die de auteur zich stelt tijdens zijn verkenning van kenmerken van leerlingen die aangemeld zijn voor Paraktijkonderwijs en Leerwegondersteunend onderwijs.

De studie die ten grondslag ligt aan het boek, leidt tot inzichten die het mogelijk maken de gesignaliseerde problemen aan te pakken. Hiertoe worden oplossingsrichtingen aangegeven, bijvoorbeeld met betrekking tot de wijze waarop omgegaan kan worden met de verplichting om voor leerlingen die aangewezen zijn op leerwegondersteunend onderwijs, individuele handelingsplannen op te stellen en daadwerkelijk uit te voeren.
Ook wordt een andere kijk op LWOO geboden, door basale onderwijsleerarrangementen als uitgangspunt te nemen.

Het boek biedt docenten, zorgcoördinatoren, teamleiders, orthopedagogen, remedial teachers, leerlingbegeleiders, functionarissen in samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en anderen die werken met en ten behoeve van ‘zorgleerlingen’ in het voorgezet onderwijs inzicht in de problematiek van het nieuwe VMBO. Tevens legt het voor deze ‘zorgleerlingen’ een basis voor verbetering van de integrale leerlingenzorg door de afstemmingsopgave van kenmerken van de onderwijsleersituaties op leerlingkenmerken als uitgangspunt te nemen waardoor ook deze leerlingen met de juiste vorm van LeerWegOndersteunend Onderwijs het VMBO succesvol moeten kunnen afronden.

Over de auteur

Drs. Gerard N. Melis is verbonden aan DOBA, Onderwijsadviseurs in Eindhoven. DOBA is onderdeel van Fontys Hogescholen.

 

  • Bij dit boek hoort een Bijlagenbundel.Dit is nummer 6a uit de Fontys-OSO-Reeks.